ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
 
สรุปผลการรวมคะแนนเลืิอกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556  
นายองอาจ เกษศิลป์
นางสุกรรยา ช้างนาม หมู่ที่ 1
นายประเสริฐ แรงเขตรการ หมู่ีที่ 1
น.ส.สมคิด มานะการ หมู่ที่ 2
นายสายวน เถาวัลย์ หมู่ที่ 2
นายสัมฤทธิ์ สงวนวงษ์ หมู่ที่ ิ 3
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

สรุปผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  อบต.หนองกลางดง

ผู้บริหารท้องถิ่น
เบอร์ที่ 1 นายสมศักดิ์  วิมลมุข                  ได้คะแนน  1,005  คะแนน
เบอร์ที่ 2 นายองอาจ  เกษศิลป์                  ได้คะแนน  1,017  คะแนน

สมาชิกสภาท้องถิ่น
เขตเลือกตั้งที่  1  
เบอร์ 1 นายประเสริฐ  แรงเขตรการ               ได้คะแนน  113  คะแนน
เบอร์ 2 นางสุกรรยา  ช้างนาม                   ได้คะแนน  160  คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 2
เบอร์ 1 น.ส.สมคิด  มานะการ                  ได้คะแนน  75  คะแนน
เบอร์ 2 นายสายวน  เถาวัลย์                    ได้คะแนน  75  คะแนน
เบอร์ 3 น.ส.สุรีนาถ  พัพสาริกา                 ได้คะแนน  52  คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 3
เบอร์ 1 นายสัมฤทธิ์  สงวนวงษ์                  ได้คะแนน 115  คะแนน
เบอร์ 2 นายมนัส  สิทธิกรรม                    ได้คะแนน  99  คะแนน
เบอร์ 3 นายวินัย  เกษเมือง                     ได้คะแนน  68  คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 4
เบอร์ 1 นายเพยาว์  โรจน์พันธ์                   ได้คะแนน 159  คะแนน
เบอร์ 2 นายสมพงษ์  อาทิตย                    ได้คะแนน 172  คะแนน
เบอร์ 3 นางกันท์วรัทย์  ศรีสุวรรณ                 ได้คะแนน  99  คะแนน
เบอร์ 4 นายสำเริง  เอี่ยมมา                     ได้คะแนน 200  คะแนน
เบอร์ 5 น.ส.ยาใจ  ภมรคล                     ได้คะแนน  26  คะแนน
เบอร์ 6 นายสุพัฒน์  แสงนอก                    ได้คะแนน  50  คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 5
เบอร์ 1 นางพัชรินทร์  อินทจร                    ได้คะแนน  87  คะแนน
เบอร์ 2 นายชะลิต  เมฆฉาย                     ได้คะแนน 122  คะแนน
เบอร์ 3 นายมนตรี  แรงเขตรการ                  ได้คะแนน 101  คะแนน
เบอร์ 4 นางสำเนียง  จันทรังษ์                    ได้คะแนน  31  คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 6
เบอร์ 1 นายฉลอง  พูลเพียร                     ได้คะแนน 168  คะแนน
เบอร์ 2 นายเตียน  นันทับ                       ได้คะแนน 151  คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 7
เบอร์ 1 นายอนันท์  รักกสิกิจ                     ได้คะแนน  30  คะแนน
เบอร์ 2 นายณรงค์  มานิตย์                      ได้คะแนน  66  คะแนน
เบอร์ 3 นายมานะ  ทศพร                       ได้คะแนน  60  คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 8
เบอร์ 1 นายประทีป  ทาคำสุข                     ได้คะแนน  78  คะแนน
เบอร์ 2 นายวรรลบ  พุ่มทอง                      ได้คะแนน  85  คะแนน
เบอร์ 3 นายเทิ้ม  พิทัำกษ์                        ได้คะแนน  82  คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 9
เบอร์ 1 นายประสาร  วิมลมุข                     ได้คะแนน  95  คะแนน
เบอร์ 2 นายสุนทร  ยอดเสรนี                     ได้คะแนน  25  คะแนน
เบอร์ 3 นายจำรัส  ฤาชัย                        ได้คะแนน 127  คะแนน
เบอร์ 4 นายแป้งผง  อาทิตย์                      ได้คะแนน   6  คะแนน
เบอร์ 5 น.ส.สุรัตน์  แม้นพยัคฆ์                   ได้คะแนน 102  คะแนน
เบอร์ 6 นายพชรพล  โฉมศรี                      ได้คะแนน  18  คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 10
เบอร์ 1 นายสอาด  มุตสิกพันธ์                     ได้คะแนน  90 คะแนน
เบอร์ 2 นายธวัช  กันหะเนตร์                      ได้คะแนน  53 คะแนน
เบอร์ 3 น.ส.ศศิณัฏฐ์  พูลพันธ์                    ได้คะแนน  56 คะแนน
เบอร์ 4 น.ส.ยุพิน  พัฒนพงษ์                     ได้คะแนน  20 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 11
เบอร์ 1 นายสมพราน  ขันติวงค์                     ได้คะแนน  53 คะแนน
เบอร์ 2 นางอำพร  นิโรจน์                        ได้คะแนน  39 คะแนน
เบอร์ 3 น.ส.ทิษฏยา  นฤชาติ                     ได้คะแนน   4 คะแนน
เบอร์ 4 นายสมนึก  เชื้อเขตรกรรม                   ได้คะแนน  27 คะแนน
เบอร์ 5 นายไพบูรณ์  ทิพรส                       ได้คะแนน  30 คะแนน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ต.ค. 2556 เวลา 13.50 น. โดย เสาวลักษณ์ นะวะมวัฒน์

ผู้เข้าชม 664 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
งวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ : 056-540-269
จำนวนผู้เข้าชม 761,891 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com