องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี