หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกลางดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เป็นสิ่งที่ชาวหนองกลางดงยึดถือปฏิบัติ
นายประสาร วิมลมุข
นายก อบต.หนองกลางดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกลางดง
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
เศรษฐกิจดี
คนมีการศึกษา
พัฒนาบริหารจัดการตำบล
รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
1
2
3
     
  สำนักปลัด
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ อบต. และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ สำนักหรือ ส่วนราชการใดในอบต.โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราช การใน อบต.ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ อบต. และมีการแบ่ง ส่วนราชการภายใน ดังนี้
  งานธุรการ
    มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณของ อบต. งานดูแลรักษาจัดเตรียมและบริการ เรื่องสถาน ที่วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานเลขานุการ และประชุม สภา อบต. คณะองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงาน อบต. งานสาธารณ กุศลของ อบต. และหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบ แสดงรายการ เกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิ มาลา และ ผู้ทำคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่ง และประกาศของ อบต. งานรับเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียน งานแจ้งมติ ก.ท.จ. อุทัยธานี ก.ท. และ ก.ถ. งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวย ความสะดวก แก่ประชาชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานการเจ้าหน้าที่
    มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานบริหารงานบุคคลของ อบต. และลูกจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ งานการสอบ แข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก งานทะเบียนประวัติ และ บัตรประวัติคณะองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจ้าง งาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่ง และอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร เช่นการฝึกอบรมการ สัมมนา การศึกษาและ ดูงานการศึกษาต่อการขอรับการศึกษา งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือน พนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็น กรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงาน/ ลูกจ้าง งานลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ ได้รับมอบ หมาย
  งานแผนและงบประมาณ
    มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดเตรียมเอกสารใช้ในการพิจารณาวางแผนของ อบต.และองค์กร ที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำ เรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนระยะปานกลาง และแผนประจำปี งานจัดเตรียมเอกสารแนวทาง ในการปฏิบัติงานประจำปี ให้หน่วยงาน ต่าง ๆ ทราบ และดำเนินการ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอ แนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับ การจัดทำงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณราย จ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของ อบต. งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของ อบต. งานประสานงานกับหน่วยงานใน อบต.และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ สาธารณูปการในเขต อบต.และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติ ตามแผนและการประเมินผลตามแผน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคี ภัย งานวิเคราะห์ และพิจารณาทำความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้าน กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยตามธรรมชาติ และสาธารณ ภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอำนวยความ สะดวก ในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ งานจัดทำแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ มอบหมาย
     
   
     
พวงกุญแจจากเศษผ้า
วัดดงพิกุล
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-973-007
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120 โทรศัพท์/Call Center : 056-973-007 โทรสาร : 056-973-007
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
จำนวนผู้เข้าชม 16,649,350 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10