หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เป็นสิ่งที่ชาวหนองกลางดงยึดถือปฏิบัติ
นายองอาจ เกษศิลป์
นายก อบต.หนองกลางดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกลางดง
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
เศรษฐกิจดี
คนมีการศึกษา
พัฒนาบริหารจัดการตำบล
รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
1
2
3
   
 
ประมวลจริยธรรม ฝ่ายบริหาร 60 [ 12 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศจริยธรรม 60 [ 12 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศเจตจำนงผู้บริหารท้องถิ่น อบต.หนองกลางดง [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ มท.คุ้มครองที่ดินของรัฐ [ 16 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) [ 16 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอ [ 19 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอ [ 19 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่อง สรุปผลการดำเนินนการจัดซื้อจัดจ้าง ใ [ 2 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 107 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ใน [ 3 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 97 
ประกาศ อบต.หนองกลางดง เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ [ 7 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 127 
ประกาศ อบต.หนองกลางดง เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 25 [ 1 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 130 
ประกาศ อบต.หนองกลางดง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม [ 3 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 142 
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆสำหรับผู้ประกอบการในเขตองค์การบริการส่วนตำบลหนองก [ 3 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 118 
ประกาศ อบต.หนองกลางดง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกา [ 18 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 156 
ประกาศ อบต.หนองกลางดง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม [ 18 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 149 
   
อบต.ทัพหลวง [ 21 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
   
ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ \\\"ชิมช้อปใช้\\\" ด่วนที่สุด [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 21 
แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปี 2563 [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 109 
การคัดเลือกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 4711 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 45 
การคัดเลือกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 4711 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 35 
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการเข้าสำรวจพื้นที่จุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 35 
ขอเชิญประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 [ 12 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 134 
ขเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 12 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 97 
ขอเชิญ อปท. ทุกแห่งเข้าร่วม Line สคบ - อปท Officecial [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ด่วนมาก [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการปฎิรูปองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/62 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
ขอเชิญประชุมพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 14 
สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ เรียนรู้ สู่อาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเครื่องพ่นสารเคมีและบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีออนไลน์ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
ทุนระดับปริญญาโท ตามโครงการ young leaders program (YLP) ประจำปี 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
ขอหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \\\\\\\"การบริหารผังเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่น\\\\\\\" (Urban planning management for local development) (ตัวย่อ Local Road : UP) [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 24 
            
 
 
 
 
 
 
แนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3815  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3823  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3814  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3818  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3816  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2562 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3812 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
จัดส่งผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี2562 (แบบ 1-2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3819  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ กสธ. มท 0819.3/ว3811  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว3758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว5558  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3789  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3786  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว3727  [ 19 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว5574 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16995-1706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3785  [ 19 ก.ย. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3774 [แบบรายงานฯ]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810..6/ว3765  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/16686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3745 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3744  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ สน.คท. มท 0808.2/16565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/16566  [ 17 ก.ย. 2562 ]
    
 
 
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 32  ตอบ 1  
พอจะมีเบอร์ติดต่อ อบต ไหมครับ (7 เม.ย. 2562)    อ่าน 726  ตอบ 2  
    
 
 
 
 
พวงกุญแจจากเศษผ้า
จักรสานไม้ไผ่
วัดดงพิกุล
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
  สังคม
  คุณภาพชีวิต
  การศึกษา
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-973-007
เริ่มนับ วันที่ 1 เม.ย. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120 โทรศัพท์/Call Center : 056-973-007 โทรสาร : 056-540-269
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
จำนวนผู้เข้าชม 2,619,993 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10