หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
เป็นสิ่งที่ชาวหนองกลางดงยึดถือปฏิบัติ
นายประสาร วิมลมุข
นายก อบต.หนองกลางดง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกลางดง
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
เศรษฐกิจดี
คนมีการศึกษา
พัฒนาบริหารจัดการตำบล
รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
1
2
3
 
  การคมนาคม
   
ถนน คสล. จำนวน 2 สาย
   
ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย
   
ถนนดินลูกรัง จำนวน 12 สาย
   
สะพาน คสล. จำนวน 4 แห่ง
 
  แหล่งน้ำในตำบล
   
ฝาย จำนวน 3 แห่ง
   
บ่อน้ำตื้น จำนวน 91 แห่ง
   
บ่อบาดาล จำนวน 10 บ่อ
 
  มวลชนจัดตั้ง
    หมู่ที่ 1 บ้านเหียงงาม ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีกองทุน หมู่บ้าน 6 กองทุน ได้แก่
   
กองทุนเงินล้าน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
   
กลุ่มออมทรัพย์
กลุ่ม 72 ปี
   
กลุ่มเกษตรกร
กองทุนศูนย์สงเคราะห์
    หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีกองทุนหมู่บ้าน 6 กองทุน ได้แก่
   
กองทุนหมู่บ้าน
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ศพหมู่บ้าน
   
กองทุนหมู่บ้าน(ก.ข.ค.จ.)
กองทุนยา (อ.ส.ม.)
   
กองทุนกลุ่มเกษตรกร
กองทุนธนาคารข้าว
    หมู่ที่ 3 บ้านหนองเรือโกลน ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีกองทุนหมู่บ้าน 12 กองทุน ได้แก่
   
กองทุนธนาคารข้าว
กองทุนน้ำมันของตำบล
   
กองทุนกลุ่มออมทรัพย์
กองทุนหุ้นร้านค้ากลุ่มออมทรัพย์ไทยพัฒนาชุมชน
   
กองทุนมิยาซาวา
กองทุนยา
   
กองทุนกลุ่มเกษตรกร
กองทุนศูนย์สงเคราะห์
   
กองทุนเงินแก้ไขปัญหาความยากจน (ก.ข.ค.จ.)
กองทุนน้ำมันของตำบล
   
กองทุนเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
กองทุนหมู่บ้าน
    หมู่ที่ 4 บ้านตลุกหมู ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีกองทุน หมู่บ้าน 6 กองทุน ได้แก่
   
กองทุนหมู่บ้านเงินล้าน
กองทุนออมทรัพย์
   
กองทุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎร
กองทุนเกษตรกร
   
กองทุนเงิน ก.ข.ค.จ.
กองทุนหมู่บ้าน อ.พ.ป.
    หมู่ที่ 5 บ้านดงพิกุล ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีกองทุน หมู่บ้าน 5 กองทุน ได้แก่
   
กองทุนหมู่บ้านเงินล้าน
กองทุนเศรษฐกิจ
   
กองทุนกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
กองทุนหมู่บ้าน อ.พ.ป.
   
กองทุนเงิน ก.ข.ค.จ.    
    หมู่ที่ 6 บ้านกกไม้แดง ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีกองทุน หมู่บ้าน จำนวน 5 กองทุน ได้แก่
   
กองทุนเงินสัจจะออมทรัพย์
กองทุน ก.ท.บ. (กองทุนหมู่บ้านเงินล้าน)
   
กองทุน ก.ข.ค.จ.
กองทุนศูนย์สงเคราะห์
   
กองทุนการเกษตรกร