ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ถนน การคมนาคม ( 12 )
21.05%
แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ( 24 )
42.11%
สังคม ( 3 )
5.26%
คุณภาพชีวิต ( 11 )
19.30%
การศึกษา ( 7 )
12.28%