ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ถนน การคมนาคม ( 12 )
20.34%
แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ( 26 )
44.07%
สังคม ( 3 )
5.08%
คุณภาพชีวิต ( 11 )
18.64%
การศึกษา ( 7 )
11.86%